Corona-virus

27-03-2020

Aan het begin van deze week zijn door de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd. Daarnaast heeft de kerkenraad initiatieven genomen om ook door de weeks het gemeente-zijn vorm te geven. Hieronder informeren wij u over de maatregelen en initiatieven binnen onze gemeente. Voor alle aankondigingen geldt Deo Volente en onder voorbehoud van nieuwe maatregelen van de overheid en richtlijnen van de deputaatschappen.

Ondertussen nemen de zorgen rondom het Corona-virus toe. In onze directe omgeving en ook binnen onze gemeente zijn mensen ziek. Laat ons in verootmoediging voor de Heere onze zonden, ongerechtigheden en overtredingen belijden, opdat God ons in Christus genadig zij. (Lev. 16: 21)

Psalm 123: “Ik hef mijn ogen op tot U, Die in de hemelen zit. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren; gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw; alzo zijn onze ogen op den HEERE, onze God, totdat Hij ons genadig zij. Zijt ons genadig, o HEERE! zijt ons genadig.”

Opnieuw vragen wij u dit bericht te delen met gemeenteleden waarvan u weet dat deze geen gebruik maken van de website.

Erediensten
In zowel de morgen, middag en avond wordt er een dienst gehouden. Daarbij zijn alleen aanwezig: een predikant of lezend ouderling, een ouderling van dienst, een diaken, een koster en een organist.

De diensten zullen worden uitgezonden. Gebruik bij voorkeur een kerktelefoon of scanner in verband met overbelasting van de website. De diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl

Uitzending in de week
Vanaf maandag 30 maart wordt elke maandag-, woensdag- en zaterdagavond om 19.00 uur een meditatie, preek, lezing of een andere invulling uitgezonden. Deze uitzendingen zijn op dezelfde manier te beluisteren als de erediensten.

Huwelijksdiensten en rouwsamenkomsten
Huwelijksdiensten en rouwsamenkomsten kunnen in het kerkgebouw gehouden worden tot een maximum van 30 aanwezige personen. Bedenkt u hierbij wel dat de vijf genoemde personen, zoals bij de erediensten daarin inbegrepen zijn.

Hulp voor ouderen en ouders thuisonderwijs
De maatregelen rondom het coronavirus hebben steeds meer impact op ons dagelijks leven. We kunnen ons voorstellen dat mensen zich alleen voelen, omdat er geen persoonlijk contact meer is. Ook staat er meer druk op de gezinnen, nu alle kinderen thuis zijn. Om die reden bieden de vrijwilligers van ZorgSamen hulp aan. Lees meer hierover in het bericht dat gisteren, 26 maart 2020, is geplaatst. Deze kunt u vinden door verder naar beneden te scrollen.

Voorbede
Er kan op de gebruikelijke wijze voorbede worden gevraagd.

Sacramenten
De bediening van beide sacramenten zal worden uitgesteld.

Collecten
We vragen uw aandacht voor de collecten nu die niet op de gebruikelijk wijze plaats kunnen hebben. Mocht u het over willen maken, dan zijn dit de volgende bankrekeningnummers:

Kerk Tholen: NL91RABO 0362 6033 32 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Tholen

Diaconie Tholen: NL76RABO 0340 2197 85 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente Tholen

Kerk Sint Philipsland: NL32RABO 0302 7813 90 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Sint Philipsland

Diaconie Sint Philipsland: NL89RABO 0302 7817 22 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente Sint Philipsland

Graag duidelijk vermelden voor welk doel uw overboeking bestemd is. De mogelijkheid bestaat ook om wekelijks uw gave apart te leggen. Dit alles in biddend opzien tot de Heere, totdat de inzameling van de gaven op Zijn tijd weer in het midden van de gemeente mag plaatsvinden. Het ophalen van collectemunten is tot nader order niet mogelijk.

Overige bijeenkomsten en activiteiten
Alle bijeenkomsten en vergaderingen in ons kerkgebouw worden tot nader order afgelast, zoals van verenigingen, commissies, bibliotheek en koren. Alle uitvoeringen en bijeenkomsten die vanuit onze gemeente elders georganiseerd worden, kunnen geen doorgang hebben.

Bezoeken
Alle bezoeken van de kerkenraad komen te vervallen, behalve de noodzakelijke pastorale en diaconale bezoeken. Hierover wordt in eerste instantie telefonisch contact gelegd. Indien mogelijk wordt er dan alsnog een bezoek afgelegd.

26-03-2020

Bericht van ZorgSamen,

De maatregelen rondom het coronavirus hebben steeds meer impact in ons dagelijks leven. We kunnen ons voorstellen dat mensen zich alleen voelen, omdat ze bijna niemand meer spreken. Ook staat er meer druk op de gezinnen, nu alle kinderen thuis zijn.

We horen het graag indien ZorgSamen iets voor u kan betekenen. U kunt contact opnemen met de aanmeldcoördinator om te bespreken hoe we u zo goed mogelijk kunnen helpen. U kunt denken aan:

  • Iemand die boodschappen voor u doet
  • Even een telefonisch praatje
  • Iemand die uitleg geeft over de kerktelefoon/scanner
  • Iemand die uw hond uitlaat, nu u zelf niet naar buiten kunt
  • Een luisterend oor
  • Meedenken hoe het thuisonderwijs vorm te geven

Gemeenteleden die zich voor deze hulp willen inzetten (en zich nog niet hebben opgegeven als vrijwilliger), kunnen zich bij de aanmeldcoördinator aanmelden. Contactgegevens van de aanmeldcoördinator kunt u vinden in het Kerkelijk Nieuws en de gemeentegids.

Met nadruk willen we alle gemeenteleden vragen om te zien naar elkaar. Tholen staat bekend als een zorgzame gemeente, laten we dat in deze moeilijke periode ook volhouden. Denkt u ook aan de onkerkelijk mensen in uw omgeving die hulp nodig hebben? Tenslotte willen we onze dank uitspreken richting alle vrijwilligers die nu al hulp bieden!

21-03-2020

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het virus heeft de kerkenraad besloten extra maatregelen te nemen. Een en ander gebaseerd op de richtlijnen en adviezen van de overheid en de deputaatschappen van onze gemeenten. Voor alle berichtgeving geldt Deo Volente.

Ondanks alle zorgen mogen we nog de gunst van de Heere ervaren, omdat wij nog niet vernield zijn. Nog steeds komt Hij tot ons met Zijn Woord. Jesaja 65 : 1 “Ik ben gevonden van hen die naar Mij niet vraagden, Ik ben gevonden van degenen die Mij niet zochten; tot het volk dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik”.

In de achterliggende week zijn we als gemeente meer en meer bepaald bij de nietigheid van de mens. Steeds meer dingen die we nog wilden doen kunnen ook geen doorgang meer hebben. We worden teruggebracht tot de contacten in de eigen directe omgeving. Onze ouderen, met name die in zorginstellingen verkeren, worden afgesloten van hun familie. Laten we als gemeente in het bijzonder aan hen denken die eenzaam zijn door het sturen van een kaartje of via telefonisch contact.

Erediensten
Tholen
In de morgendienst hoopt de dominee voor te gaan. Daarbij zullen alleen de ouderling van dienst en een diaken, de koster en organist aanwezig zijn. In de middagdienst hoopt een ouderling een preek te lezen. Daarbij zijn alleen de ouderling van dienst en een diaken, de koster en organist aanwezig zijn.

In de avonddienst van 22 maart hoopt de dominee voor te gaan en een afscheidspreek te houden. Tevens zal een ouderling de dominee toespreken en een brief van onze consulent gericht aan de dominee voorlezen. In verband met het afscheid van de dominee, hopen bij deze dienst alleen alle kerkenraadsleden aanwezig te zijn zonder hun gezinnen. Ook de koster en een organist zullen deze dienst aanwezig zijn. In de navolgende avonddiensten zal dezelfde werkwijze als in de morgendienst worden aangehouden.

Sint-Philipsland
In Sint-Philipsland zullen geen diensten meer gehouden worden. De gemeenteleden kunnen meeluisteren met Tholen via www.kerkomroep.nl.

Kerkenraadsvergaderingen
Er zullen vooralsnog geen kerkenraadsvergaderingen meer gehouden worden. Dit kan betekenen dat vragen wat langer kunnen blijven liggen. Heeft u dringende vragen dan verzoeken wij u die bij uw wijkouderling kenbaar te maken.

Communicatie
Nu de informatie per dag kan wijzigen is er voor gekozen de website als platform te gebruiken voor de laatste berichtgevingen. Blijft u de website met regelmaat, met name op zaterdagmiddag, in de gaten houden. Als er geen nieuwe berichtgeving staat vermeld kunt u er vanuit gaan dat er geen wijzigingen zijn. Tevens vragen wij u deze berichten te delen met gemeenteleden waarvan u weet dat deze geen gebruik maken van de website. Ook roepen wij u op uw mailadres door te geven aan de scriba met vermelding van uw huisadres.

13-03-2020

Geliefde gemeente,

Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen van de overheid benaderen wij u middels deze brief. Het Corona-virus houdt ons allen erg bezig. De genomen maatregelen zijn ingrijpend. Niet in de laatste plaats voor ons als gemeente. Het zich conformeren aan de maatregelen van de overheid betekent voor ons als gemeente dat we niet meer kunnen samenkomen zoals we gewend zijn. We mogen ons wel afvragen: wat heeft de Heere ons hiermee te zeggen? We worden als gemeente getroffen in het hart van ons gemeente-zijn. Daarvan moeten we de schuld niet zoeken bij de overheid of ons volk, maar bij onszelf. We hebben het ons waardig gemaakt dat de Heere de bediening van Zijn Woord ons onthoudt. Dat we toch niet zullen zijn als het volk van Juda ten tijde van koning Zedekia dat niet wilde luisteren naar de prediking van de profeet Jeremia. De profeet riep op in Jeremia 27 vers 12b: “Brengt uw halzen onder het juk van de koning van Babel en dient hem en zijn volk, zo zult gij leven.” Zo moeten wij als gemeente buigen onder het juk dat de Heere ons oplegt, opdat we in de schuld zouden komen voor God en onze zonden zouden belijden. Want in de weg van boetvaardigheid wordt het leven verkregen in die dierbare Borg, de Heere Jezus Christus. bat het ons en onze kinderen maar tot grote smart mag zijn en tot grote schuld dat we niet meer mogen komen onder de levende bediening van Zijn Woord.

De overheid heeft besloten om bijeenkomsten van meer dan 100 mensen niet toe te staan in verband met de verspreiding van het Corona-virus. Daarom heeft de kerkenraad het volgende besloten:

Erediensten

De drie zondagse erediensten worden op de gebruikelijke tijden belegd. Echter de toegang is beperkt tot de kerkenraadsleden, de dienstdoende organist en de koster met eventueel hun echtgenotes en thuiswonende kinderen. Deze maatregel wordt genomen om te blijven onder het door de overheid bepaalde getal van maximaal honderd personen per bijeenkomst en toch een beperkt aantal personen onder het gehoor van de dominee te laten zijn. De erediensten zijn op de gebruikelijke wijze per kerktelefoon en scanner te beluisteren. Daarnaast is het ook mogelijk de diensten te beluisteren via de website: www.kerkomroep.nl

Om overbelasting van deze website te voorkomen vragen wij u echter zo veel mogelijk gebruik te maken van de kerktelefoon of scanner. Daarbij roepen we de leden op om de diensten van eigen gemeente zoveel mogelijk in gezins- of familieverband te beluisteren. Om zo ook nog iets van het gemeente-zijn gestalte te geven en verenigd te zijn rond het openbaar gebed. Als het meeluisteren niet mogelijk is, roepen we op om in de huizen een preek te lezen.

Huwelijksdiensten en rouwsamenkomsten

De beperking van honderd personen geldt ook voor de huwelijksdiensten en rouwsamenkomsten. Om te voorkomen dat tijdens rouwsamenkomsten de regel van honderd personen wordt overschreden moeten ook deze samenkomsten beperkt worden tot een familieaangelegenheid.

Voorbede

Er kan op de gebruikelijke wijze voorbede worden gevraagd.

Sacramenten

De bediening van beide sacramenten zal worden uitgesteld.

Collecten

We vragen uw aandacht voor de collecten nu die niet op de gebruikelijk wijze plaats kunnen hebben.

Mocht u het over willen maken, dan zijn dit de volgende bankrekeningnummers:

Kerk:
NL91RABO 0362 6033 32 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Tholen

Diaconie:
NL76RABO 0340 2197 85 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente Tholen

Graag duidelijk vermelden voor welk doel uw overboeking bestemd is. De mogelijkheid bestaat ook om wekelijks uw gave apart te leggen. Dit alles in biddend opzien tot de Heere, totdat de inzameling van de gaven op Zijn tijd weer in het midden van de gemeente mag plaatsvinden. Het ophalen van collectemunten is tot nader order niet mogelijk.

Overige bijeenkomsten en activiteiten

Alle bijeenkomsten en vergaderingen in ons kerkgebouw worden tot nader order afgelast, zoals van verenigingen, commissies, bibliotheek en koren. De afsluitende avond van catechisatie- en verenigingsseizoen op maandag 16 maart gaat niet door.

Alle uitvoeringen en bijeenkomsten die vanuit onze gemeente elders georganiseerd worden, kunnen geen doorgang hebben. De geplande mansledenvergadering van 7 april gaat niet door. Verdere berichtgeving hierover volgt.

Bezoeken

Alle bezoeken van de kerkenraad komen te vervallen, behalve de noodzakelijke pastorale en diaconale bezoeken. Hierover wordt in eerste instantie telefonisch contact gelegd. Indien mogelijk wordt er dan alsnog een bezoek afgelegd.

Afscheid dominee en zijn gezin

We beseffen dat het voor u heel ingrijpend is, maar zowel de afscheidsreceptie op zaterdag 21 maart als de afscheidsdienst op dinsdag 24 maart kunnen niet doorgaan. Mocht u de behoefte hebben om een afscheidswens aan dominee en zijn gezin te richten dan kunt u dit schriftelijk doen. Dat wordt zeer op prijs gesteld. De dominee hoopt in de avonddienst van zondag 22 maart zijn afscheidspreek te houden.

Oproep

De kerkenraad roept iedereen op om van bovenstaande maatregelen geen onderwerp van discussie te maken. De maatregelen zijn in lijn met de maatregelen van de landelijke overheid en het advies van onze deputaatschappen. Daar komt bij dat de plaatselijke overheid ons dringend heeft geadviseerd ons te conformeren aan de maatregelen van de landelijke overheid.

Dat deze omstandigheden ons mogen verootmoedigen voor Gods heilig aangezicht en dat de Heere deze maatregelen wil zegenen voor lichaam en ziel.

Van harte Gode bevolen,

Namens uw kerkenraad, ds P.D. den Haan