Welk mens op aarde heeft geen vragen zoals: wie is God? Wat is het doel van mijn leven? Waarom is er zoveel ellende in de wereld? Wat gebeurt er na de dood? Op al deze vragen geeft God in de Bijbel een antwoord. Daar lezen we dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Als kroon op dat werk heeft Hij de mens gemaakt.
God heeft alles volmaakt gemaakt! Doordat de mensen God ongehoorzaam zijn geworden, is het niet meer volmaakt. We hebben God niet meer lief boven alles en we hebben onze naaste niet meer lief als onszelf. De mens moet sterven als straf op de zonde. De eeuwige straf wacht ons, als er geen verzoening tussen God en ons plaats vindt.
Gelukkig is dit niet het einde van het verhaal! God heeft Zijn grote liefde laten blijken aan deze wereld door Zijn Zoon, de Heere Jezus, naar de aarde te sturen. Jezus heeft met zijn lijden en sterven aan het kruis betaald voor de schuld van zondaren. Nu is de belofte van het Evangelie, dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. (Handelingen 2:21).

De Heilige Geest zorgt dat mensen het Woord van God horen, lezen en gaan begrijpen. Hij leert je, vertrouwend op Gods beloften, tot de Heere Jezus gaan. Wie dat doet krijgt verlossing en vrede. Dan wil je gaan leven naar de wil van God. De gelovigen zullen wel sterven. Maar dat is dan niet meer als straf op de zonde, maar om eeuwig in de hemel en op de nieuwe aarde bij God te zijn. Zonder het geloof in Jezus Christus gaat een mens verloren. Het is nodig dat we in ons leven Hem als Zaligmaker (Redder) leren kennen.
Wilt u meer weten over de Bijbel en het Christelijke geloof? Mail dan naar het mailadres van onze Evangelisatiecommissie: sbctholen@kliksafe.nl. De evangelisatiecommissie van onze gemeente, zet zich in om onze naasten in contact te brengen met het Evangelie. Wij bidden en hopen dat daardoor Gods Koninkrijk uitgebreid mag worden, ook vanuit Tholen en de omgeving.

Evangelisatie is gericht op het in aanraking brengen van mensen die (bijna) niet bekend zijn met de Bijbel met het Evangelie van Jezus Christus. Dit is een opdracht van de Heere Jezus Zelf. In Zijn Woord roept Hij ons op om heen te gaan en alle volken te onderwijzen. Vanuit verschillende activiteiten proberen wij dit te verwezenlijken. In onder andere Bergen op Zoom worden folders verspreidt. Van de andere activiteiten is hieronder een uiteenzetting opgenomen.

KinderBijbelclub in Bergen op Zoom
Elke woensdagmiddag wordt er in wijkcentrum “de Kastanje” (Kastanjelaan 164, Bergen op Zoom) kinderclub gehouden. Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom! We zingen samen en er wordt een verhaal verteld uit de Bijbel, het boek van God. We drinken gezellig limonade met elkaar en de kinderen krijgen iets lekkers. Daarna wordt er geknutseld of een leuk spel gedaan. De club begint om 14.30 en rond 16.00 zijn we weer klaar. Tijdens de schoolvakanties is er geen kinderclub in Bergen op Zoom. Dit geldt ook voor de derde woensdag van november; dan is het dankdag Deo Volente. Heb je vragen of wil je graag komen naar de kinderclub in Bergen op Zoom, bel of app gerust naar juf Mirjam (06-46771635). Van harte welkom!

Vakantie Bijbelclub in Bergen op Zoom
Elk jaar wordt er in de laatste week van de zomervakantie 4 dagen kinderclub in Bergen op Zoom georganiseerd. Op dinsdag is er een buurtactiviteit in de Kamperfoeliestraat, met leuke spelletjes, voor iedereen die mee wil doen! De kinderen die mee doen, krijgen allemaal een boekje met de Bijbelverhalen van die week mee naar huis. Op woensdag, donderdag en vrijdag houden we daarna club  in wijkcentrum “de Kastanje” (Kastanjelaan 164, Bergen op Zoom). Alle kinderen uit Bergen op Zoom zijn van harte welkom! Om kinderen uit te nodigen wordt er vooraf gefolderd. De tijden zijn van 14.30 tot ongeveer 16.00.  De club is gratis. Bel of app voor meer informatie naar juf Mirjam (06-46771635).

Tiener Bijbelclub in Bergen op Zoom
Op dinsdagavond (om de week) zijn alle tieners (van 12 jaar en ouder) welkom op de Tienerclub! De club wordt gehouden in wijkcentrum “de Kastanje” (Kastanjelaan 164). Er wordt verteld over God en de Bijbel, er wordt gediscussieerd, gekletst, geknutseld en er worden spelletjes gedaan. Natuurlijk wordt er voor drinken en iets lekkers gezorgd. De club begint om 19.00 en rond 20.30 zijn we klaar. Het is gratis! Heb je interesse? Mail voor meer informatie naar: tienerclubdepoort@gmail.com. Alle tieners zijn van harte welkom!

Schriftelijke Bijbelcursus
Vier keer per jaar wordt er een advertentie geplaatst in de Thoolse Bode. Mensen worden daardoor uitgenodigd om mee te doen met de Schriftelijke Bijbelcursus. De cursus is een vrijblijvende, gratis cursus over de Bijbel. De cursus kan schriftelijk of digitaal gevolgd worden. Wie interesse heeft om een lesje te proberen, kan mailen naar: sbctholen@kliksafe.nl. Er wordt dan een proefles opgestuurd. De les wordt nagekeken en teruggestuurd. We hopen dat iedereen die hieraan meedoet, de Bijbel beter leert begrijpen en de God van de Bijbel leert kennen!

Contactavonden
Vier keer per jaar houden we een cursistenavond. Deze avonden worden bezocht door cursisten van de Schriftelijke Bijbelcursus en belangstellenden van de Bijbel. We behandelen een stukje uit de Bijbel aan de hand van een boekje met vragen. Via het mailadres sbctholen@kliksafe.nl kun je jezelf opgeven om informatie hierover te ontvangen, of jezelf aan melden voor de cursus over de Bijbel.

Leesmappen
Iedere zes weken worden leesmappen samengesteld en verspreid bij instellingen, kantoren, tandartspraktijken, het ziekenhuis en verzorgingstehuizen. De leesmappen bevatten Christelijke lectuur, zoals Gezinsgids, Terdege, Daniël, en dergelijke. De leesmappen zijn gratis! Wie een leesmap wil aanvragen, kan mailen naar sbctholen@kliksafe.nl.

Kledinginzameling
Vier keer per jaar (maart, juni, september en december) wordt gebruikte kleding ingezameld. De kleding kan ingeleverd worden in één van de zalen van de kerk, tussen 9.00 en 12.00. De opbrengst hiervan is voor het evangelisatiewerk. De inzameling is doorgaans rond de 19e van de maand. Inleveren kan tussen 09:00 en 12:00.

Open avond
Het jeugdkoor geeft in mei een uitvoering, waarbij (onkerkelijke) buurtbewoners van de kerk en (onkerkelijke) buren en bekenden van de kinderen van het koor welkom zijn, om te luisteren naar Psalmen en gezangen.  Na afloop is er de mogelijkheid om samen koffie te drinken en een praatje te maken. Er wordt een presentje, mét een Bijbeltekst eraan meegegeven naar huis.

Folderwerk
In de zomer en vóór het Kerstfeest proberen we folders te verspreiden in de wijk rond wijkgebouw “de Kastanje” (de wijk tussen het station, ziekenhuis en Gageldonk). Vaak gebeurt dit door de leiding en kinderen van Bijbelclub.

Jaarmarkt
Tijdens de jaarmarkt van onze gemeente, is er een kraam van de evangelisatie. Daarin liggen Bijbels, folders en ander evangelisatiemateriaal. Gemeenteleden wordt gevraagd om ieder op zijn/haar manier in zijn/haar omgeving te evangeliseren. Onkerkelijken wordt een folder of presentje mét Bijbeltekst aangeboden. Als mensen interesse hebben, wordt er een gesprek gevoerd.

 

Gemeente avonden
Er worden gemeenteavonden georganiseerd, om gemeenteleden te betrekken en te informeren over het evangelisatiewerk. Hier wordt ook een collecte gehouden, waarvan de opbrengst voor het evangelisatiewerk is.

 

Kerkdiensten
Uiteraard zijn belangstellenden hartelijk welkom bij onze kerkdiensten op zondag. De diensten beginnen om 10:00 en 18:30.

Links
Via de onderstaande links is meer informatie te vinden over de Bijbel, cursussen en evangelisatie.

www.schriftelijkebijbelcursus.nl
www.Bijbelcentrum.nl
www.evgg.nl
www.jeugdevangelisatie.nl
www.gbs.nl/webshop/bijbels